Steunaanvraag

Zowel individuele visueel gehandicapten als organisaties werkzaam ten behoeve van visueel gehandicapten kunnen schriftelijk een aanvraag indienen. Voor particuliere aanvragen stuurt u mee:

  • een nauwkeurige beschrijving van het doel van de aanvraag;
  • financiële gegevens over inkomsten, uitgaven en vermogen met bewijsstukken;
  • een of meerdere offertes;
  • opgave van andere fondsen waarbij de aanvraag is ingediend;
  • oogheelkundige gegevens, gezichtsscherpte en diagnose;
  • ondersteuningsbrief van een van de regionale instellingen.

Aanvragen voor ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeken dienen voldoende gedocumenteerd te zijn.

Voor ICT gerelateerde aanvragen heeft een aantal stichtingen, waaronder de stichting Blindenhulp, het zogenaamde ICT-Fonds in het leven geroepen dat wordt beheerd door de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) te Ede. Dergelijke aanvragen dienen dan ook worden ingediend bij het ICT-Fonds, per adres LSBS.

Voor aanvragen betreffende bijdragen in vakanties is door een aantal stichtingen, waaronder de stichting Blindenhulp, het zogenaamde Vakantiesuppletiefonds opgezet, dat wordt beheerd door de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) te Ede. Dergelijke aanvragen dienen dan ook te worden ingediend bij het Vakantiesuppletiefonds, per adres LSBS.

Voor alle aanvragen geldt dat daarin vermeld dient te worden bij welke andere instantie(s) eenzelfde aanvraag is ingediend.

Adres
De aanvraag en bijbehorende formulieren stuurt u naar de administrateur van Stichting Blindenhulp:

Julie Wouterson
Cantaloupenburg 25
2514 KJ Den Haag

Wanneer krijgt u een reactie?
Aanvragen worden eens per 6 weken beoordeeld door het bestuur. Daarna krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Verwerking ingediende gegevens
De stichting Blindenhulp verzamelt persoonsgegevens, inkomensgegevens en medische gegevens met als doel het bestuur in staat te stellen uw aanvraag te kunnen beoordelen.
Door het indienen van een aanvraag, schriftelijk maar ook per mail, geeft u toestemming voor de (digitale) verwerking van de door u aangeleverde gegevens voor dit doel.

Het bestuur van de stichting Blindenhulp heeft in een protocol vastgelegd op welke wijze de voorschriften die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) blijken, zullen worden nageleefd.